Organ Donation

Rhoi organau a meinweoedd - ateb i'ch cwestiynau

Yn ddi-os, mae trawsblaniadau’n un o wyrthiau mawr meddygaeth fodern. Ond maent yn gwbl ddibynnol ar haelioni rhoddwyr a’u teuluoedd sy’n barod i roi rhodd a fydd yn achub neu’n trawsnewid bywyd rhywun arall.

Gall un rhoddwr achub bywyd nifer o bobl, gall adfer golwg dau berson a gwella ansawdd bywyd llawer mwy. Po fwyaf o bobl sy’n cytuno i roi eu horganau a’u meinwe ar ôl marw, po fwyaf o bobl fydd yn elwa. Trwy ddewis ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau’r GIG gallech helpu i sicrhau bod bywyd yn mynd yn ei flaen i bobl eraill.

Mae ymuno â’r gofrestr yn cofnodi eich caniatâd i gael defnyddio eich organau a meinwe ar gyfer eu trawsblannu ar ôl i chi farw.

Pan fyddwch yn cofrestru mae’n bwysig eich bod yn dweud wrth y bobl sydd agosaf atoch am eich penderfyniad.

Mae penderfynu a ydych chi am fod yn rhoddwr ar ôl i chi farw’n rhywbeth personol iawn ac mae’n bwysig bod pawb yn gwneud ei benderfyniad ei hun. Mae’r llyfryn hwn yn ateb y cwestiynau mwyaf cyffredin a ofynnir am roi organau a meinwe ac mae’n ceisio tawelu unrhyw amheuon a all fod gennych yngl ^yn â gadael rhodd o fywyd i eraill ar ôl i chi farw.

Cynnwys

 1. Beth yw rhoi organau?
 2. Pa bryd y digwyddodd y trawsblaniadau organ cyntaf?
 3. Pa organau y gellir eu trawsblannu?
 1. Beth mae rhoi meinwe'n ei olygu?
 2. A yw ymuno â Chofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG yn golygu fy mod yn cytuno i roi fy wyneb neu aelodau'r corff i gael eu trawsblannu?
 1. Pam fod angen mwy a mwy o roddwyr?
 2. Sut fyddant yn gwybod eich bod wedi marw go iawn?
 3. A ydynt yn gallu eich cadw'n fyw ar beiriannau?
 1. A fyddant yn gadael i chi farw os ydynt yn gwybod eich bod am roi'ch organau?
 2. A allaf roi organau neu feinwe os byddaf yn marw yn yr uned frys?
 1. Allwch chi roi organ tra'ch bod yn fyw?
 2. Pam fod angen i mi benderfynu a ydw i am fod yn rhoddwr?
 3. Beth yw Cofrestr Rhoddwyr Organau'r GIG?
 4. A oes angen i mi gofrestru os oes gennyf gerdyn rhoi organau?
 5. A fydd fy enw a fy nghyfeiriad yn cael eu rhoi i sefydliadau eraill?
 6. Nid wyf yn cofio a wyf wedi cofrestru eisoes, beth ddylwn ei wneud?
 1. Pwy fyddai'n derbyn fy organau a fy meinwe pe byddwn yn penderfynu bod yn rhoddwr?
 2. A yw rhoddwyr yn cael eu sgrinio i weld a oes ganddynt glefyd trosglwyddadwy?
 1. Alla i fod yn rhoddwr os oes gennyf gyflwr meddygol ar hyn o bryd?
 2. Alla i fod yn rhoddwr os yw fy nghynnig i roi gwaed wedi'i wrthod?
 3. All plentyn roi organ neu feinwe ar âl ei farwolaeth?
 4. A oes lleiafswm oed ar gyfer ymuno â Chofrestr Rhoddwyr y GIG?
 1. Beth fyddai'n digwydd os yw fy rhieni wedi fy nghofrestru a minnau'n rhy ifanc i wybod?
 1. All pobl hŷn fod yn rhoddwyr?
 2. A oes gwrthwynebiadau crefyddol i roi organau a meinweoedd?
 3. A yw lliw fy nghroen yn gwneud gwahaniaeth?
 4. Os oes rhywun mewn angen dirfawr am organ, a oes unrhyw bwrpas mewn gwneud apâl arbennig?
 5. Alla i gytuno i roi rhai organau neu feinweoedd a pheidio rhoi eraill?
 1. Alla i gytuno i roi i rai pobl a ddim i eraill?
 2. All fy organau a meinweoedd gael eu rhoi i glaf preifat?
 3. A yw bod yn rhoddwr yn golygu oedi yn nhrefniadau'r angladd?
 1. All fy organau neu feinwe gael eu rhoi i rywun mewn gwlad arall?
 2. A yw rhoi organau a meinweoedd yn golygu y bydd y corff yn cael ei anffurfio?
 3. A fydd yn bosibl cael gweld y corff wedyn?
 4. A oes rhaid i deulu'r rhoddwr dalu am gost y llawdriniaeth?
 1. A fydd y GIG yn talu costau' r angladd?
 1. Mae perthynas i mi am fod yn rhoddwr. Beth sydd angen i mi ei wneud pan fyddant yn marw?
 2. A fydd yr organau neu feinweoedd sy'n cael eu rhoi ar gyfer eu trawsblannu'n cael eu defnyddio i ddibenion ymchwil?
 3. Beth yw'r gwahaniaeth rhwng rhoi organau a chadw organau?
 1. Alla i adael fy nghorff ar gyfer addysg feddygol neu ymchwil ar âl i mi roi fy organau?
 2. A oes modd i deulu'r rhoddwr gael gwybod pwy oedd y derbynnydd?
 1. Pam ddylwn i drafod fy nymuniadau gyda fy nheulu?
 2. Beth fyddai'n digwydd pe bai fy nheulu'n gwrthwynebu?
 3. Beth fydd yn digwydd os nad oes gen i deulu na pherthnasau eraill?
 4. Beth yw perthynas gymhwysol?
 5. A ddylwn i roi fy nymuniadau yn fy ewyllys?
 6. A fydd yn bosibl i mi newid fy meddwl?
 1. All person sydd wedi marw roi had neu wyau i'w defnyddio rywbryd yn y dyfodol?
 2. All pobl brynu neu werthu organau?
 1. Mi hoffwn roi gwaed, beth ddylwn ei wneud?
 2. Mae gen i ddiddordeb mewn rhoi mâr esgyrn, beth ddylwn ei wneud?

Please email us if you have any other questions, we will do our best to answer them.

Join the Organ Donor Register 0300 123 23 23